We hebben alweer een fijne Burgerraad achter de rug. Er is reeds een hele reeks brieven vertrokken richting raadscommissies, die we graag met u delen.

Gemeenteraadscommissie sociale zaken, wonen, diversiteit en inburgering en samenlevingsopbouw

Vragen en opmerkingen betreffende wedstrijd ‘Vernieuwende, alternatieve woonvormen’ (2017_GR_00174)

Geachte schepen,
geachte raadsleden,

In aanloop naar de komende Antwerpse Gemeenteraad, namen verschillende mensen tijdens de Burgerraad het ontwerpbesluit over de wedstrijd ‘Vernieuwende, alternatieve woonvormen’ door. Hoewel het principe van de wedstrijd als positief werd ervaren, doken er een paar ernstige vragen op. Het zou bijzonder fijn zijn, mocht u deze van antwoord kunnen dienen:

 1. De wedstrijd wordt opengesteld voor elk individu, organisatie, vereniging of bedrijf. We lezen echter in het wedstrijdreglement, onder 10.3 de “geschiktheidscriteria – financiële aanvraag van de aanvrager” en stellen ons hierbij de vraag of dit criterium haalbaar is voor particuliere opdrachtgevers, en niet eerder op maat is van professionele opdrachtgevers, met name één of meerdere specifieke projectontwikkelaars?

 2. In het wedstrijdformulier lezen we onder de hoofding “visie – multipliceerbaarheid”: ‘Plant uw organisatie om de projectvorm na realisatie op andere plaatsen te herhalen indien succesvol?’ We stellen ons hierbij wederom de vraag of dit criterium haalbaar is voor particuliere opdrachtgevers, en niet eerder op maat is van professionele opdrachtgevers (projectontwikkelaars)?

 3. De ondersteuning bedraagt 2 x 500.000 euro voor grote projecten (> 50 wooneenheden), en 5 x 100.000 euro voor kleine projecten (5 > 49 wooneenheden).

 • We stellen ons de vraag of dit een evenwichtige verdeling betreft? In absolute bedragen betekent dit dat immers 2/3 van het voorziene budget voorbehouden is voor grote projecten.
 • Bouwprojecten met tenminste 50 wooneenheden zijn erg omvangrijke projecten, doorgaans gebouwd door grote projectontwikkelaars. We stellen ons de vraag hoeveel projecten er in de stad gebouwd worden met meer dan 50 wooneenheden en wie hierbij de opdrachtgever is (bv. sociale huisvestingsmaatschappijen vanuit een maatschappelijk belang of veeleer projectontwikkelaars vanuit financieel belang)?
 • Hoeveel gelijkaardige projecten zijn er reeds gebouwd of zijn in aanvraag waarbij een particuliere opdrachtgever minstens 5 of meer wooneenheden bouwt? Is 5 geen te hoog minimum om particuliere opdrachtgevers de kans te geven hieraan deel te nemen? Het is veelal vanuit kleine initiatieven met 2 of 3 opdrachtgevers dat er met een beperkt budget wordt gezocht naar vernieuwende woonvormen in stedelijke context. Kan de Stad geen stimulerendere rol spelen om dergelijke coöperatieven te ondersteunen?

Observaties:

 • Enkel projecten waarvoor een vergunningsaanvraag werd ingediend kunnen deelnemen.
 • Zowel particulier, organisaties (zoals bv. sociale huisvestingsmaatschappijen) als projectontwikkelaars hebben hun budget (raming van de kosten, financiering bij de bank, …) rond voor het indienen van een bouwaanvraag.
 • Voor een particulier betekent dit extra geld bovenop het budget dat reeds was voorzien en een project dat reeds in aanvraagfase is en dus niet meer kan worden gewijzigd.
 • Voor een vereniging (bv. sociale huisvestingsmaatschappij) betekent dit een overschot dat in een volgend project kan worden geïnvesteerd zonder enige garantie dat dit project eveneens inzet op vernieuwende en alternatieve woonvormen.
 • Voor een projectontwikkelaar betekent dit een nog grotere winstmarge waar de koper geen enkel voordeel uit haalt.

Op basis van deze observaties, geven we graag enkele suggesties:

 • Kunnen er extra voorwaarden gekoppeld worden aan wat met de ondersteuning wordt gedaan, opdat dit niet gewoon een extra winstmarge voor particulier of ontwikkelaar wordt?
 • Kan een deel van de ondersteuning geïnvesteerd worden in ideeën en ontwerpvoorstelle,n in plaats van lopende projecten waarvoor het budget reeds rond is, zodat de ondersteuning een stimulans is om meer te doen, een surplus te creëren (bv. via ontwerpwedstrijdstrijden door AG Vespa, ideeënwedstrijden door de Stadsbouwmeester, denktanks zoals Stadslab2050, …)?

Met oprechte groeten,
Thomas Goorden en enkele bezorgde burgers
deelnemers aan de Burgerraad Antwerpen


Gemeenteraadscommissie voor cultuur, economie, stads- en buurtonderhoud, patrimonium en erediensten

Ontbrekende stukken (2017_GR00145 en 2017_GR_00168)

Geachte Raadscommissie,

Met aandacht las ik de ontwerpbesluiten die op de agenda staan. Ik heb enkele vragen die ik graag beantwoord zie.

Bij twee onderstaande agendapunten ontving ik geen documenten.

 • Misschien voegde u die per ongeluk niet bij de besluitenbundel. Zou u ze mij kunnen bezorgen aub?

 • Of ontbreken ze omdat er geen openbaarheid geldt?
  -> Welke is dan de motivatie voor die beslissing? Wat zou de impact zijn indien deze informatie wél openbaar zou zijn?
  -> Mijn suggestie: het lijkt me goed dat de gemeenschap weet heeft van de verkoopsom en erfpacht-regelingen. Bijvoorbeeld als check op de marktconforme gang van zaken of belangenvermenging.

 1. 2017_GR00145 Stedelijk bedrijfsvastgoed. Kempisch Dok. Westkaai, Rigastraat - (Des)affectatie openbaar domein, verkoop van grond, wijziging erfpachtakte met AG SO. Rechtzetting perceelbepaling en intrekking - Goedkeuring.

 2. 2017_GR_00168 nv Ethical Property Europe. Turnhoutsebaan 139. Aankoop en erfpacht strook grond - Goedkeuring

Met hoogachting
Frederik Feys
deelnemer van Burgerraad


Vragen over volkstuintjes (2017_GR_00169)

Beste commissieleden,

Bij het lezen van het dossier 2017_GR_00169 kwamen er bij mij een aantal vragen naar voren.

Vraag:

 • Wat is het toewijzingsbeleid van deze volkstuintjes?
 • Worden er extra stimulansen voorzien voor kansgroepen en/of gelet op de sociale mix?

Ik kijk alvast uit naar de antwoorden in de commissie.

Met vriendelijke groeten,
Charlotte Landuyt
Deelnemer aan de burgerraad


Vragen en suggesties ivm Paviljoen Diamond Center aan het MAS (2017_GR_00173)

Beste commissieleden,

Bij het lezen van het dossier 2017_GR_00173 kwamen er bij mij een aantal vragen naar voren.

Vragen:

 • Wat gebeurt er tussen de vroegtijdige opzegging en het voorzien einde van de concessie? Er zit een periode van 14 maanden tussen. Wordt City of Antwerp vervroegd ingepland of is er een andere bestemming voorzien?
 • Zit de huur van het paviljoen inbegrepen in de jaarlijkse sponsoringskost van 68 K?

Suggestie:

 • Vanwaar de zeer eenvoudige en eenzijdige opzeggingsmogelijkheid bij sponsoring vanuit de privé? Zou er in de toekomst een iets strengere opzeggingsmogelijkheid moet worden voorzien, aangezien het tenslotte gaat over het wegvallen van stadsinkomsten.

Ik kijk alvast uit naar de antwoorden in de commissie.

Met vriendelijke groeten,
Charlotte Landuyt
Deelnemer aan de burgerraad


Reacties

Beste Charlotte,

Ik dank u voor uw vraag over het MAS paviljoen en de samenwerking met de diamantsector. Wij hebben uw vraag ook gesteld tijdens de commissie van de bevoegde schepen, Mevr. Bastiaens. U ziet, participatie werkt!

We kregen de bevestiging dat de concessie niet werd beëindigd op vraag van de privésponsor, maar dat beide partijen in onderlinge overeenkomst besloten hebben om hun samenwerking onder een andere vorm verder te zetten.

Ik verwijs ook naar het artikel hieronder waarin beide partijen bevestigen wat op de commissie werd gezegd.

Vriendelijke groeten,

Annemie (Turtelboom)


Gemeenteraadscommissie financiën, mobiliteit, toerisme, binnengemeentelijke decentralisatie en middenstand

Stadsfinanciën (2017_GR_00155)

Geachte Raadscommissie,

Met aandacht las ik de ontwerpbesluiten die op de agenda staan. Ik heb een vraag die ik graag beantwoord zie.

2017_GR_00155 Budgethouderschap - Jaarlijkse rapportering 2015-2016 - Kennisneming

In 2016 besliste het college over 97% van alle bestelbons van de Stad. Het gaat over 1,2 miljard euro. Er zijn in 2016 voor 867.000.000 euro facturen betaald.

Vraag: Hoe verklaart de commissie het verschil van 333.000.000 euro tussen de bestelbons en de betaalde facturen?

Met hoogachting
Frederik Feys
deelnemer van Burgerraad


Reacties

Vragen en suggesties betreffende “De Nieuwe Natie” (2017_GR_00164)

Geachte schepen Kennis,
Geachte raadsleden,

Met veel belangstelling las ik het ontwerpbesluit 2017_GR_00164 over de goedkeuring van het deelnamereglement in het kader van “De Nieuwe Natie”.

In het kort ben ik van mening dat dit initiatief vanuit de stad lovenswaardig is en een meerwaarde betekent voor Antwerpen als innovatieve en creatieve stad. Ook de focus die bij dit project gelegd wordt op het doorgroeipotentieel van de gekozen laureaten vind ik een goede keuze om het detailhandels- en horeca-aanbod in de stad langdurig te versterken.

Bij deze vindt u nog enkele opmerkingen of vragen die ik had:

 • Omdat de focus van dit project ligt op het coachen van de gekozen ondernemers is het misschien wenselijk dat de kwaliteit van de coaching mee wordt opgenomen in de evaluatie van het project. Dit heb ik niet expliciet teruggevonden in het besluit, maar kan mogelijks heel nuttig zijn bij een toekomstig, soortgelijk project.
 • Aansluitend bij vorige suggestie vind ik in de budgetraming bij het luik ‘Evaluatie’ enkel een ingeschreven kost terug van €2.500 onder ‘Passantentellingen’. Zowel ‘Enquetes bezoekers’ als ‘Bevraging deelnemers (incl. Financiële afrekening}’ zijn beide €0,00 toebedeeld. Wordt de kost hiervan misschien gedekt in een ander budget?
 • Het totaalbedrag van het budget komt op €104.600 met een rest van €30.600. Er wordt voorgesteld dit te investeren in meer communicatie, waar nu €36.500 voor is opzij gezet, oftewel ≈ 33% van het budget. Aangezien er in het document sprake van is dat de beschikbare budgetten voor de locatie van doorslaggevend belang zijn voor de haalbaarheid van het project is het misschien een mogelijke piste om het huidige budget van €12.000 (≈ 11%) voor de huur van het pand te kunnen verhogen om een meer kwaliteitsvolle of vooral beter gelegen locatie te kunnen voorzien.

Hopelijk kunnen mijn suggesties constructief bijdragen aan dit mooie project. Ik kijk uit naar uw antwoorden.

Met vriendelijke groeten,
Jasper Janssens
Deelnemer aan de Burgerraad


Gemeenteraadscommissie voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten

Vragen betreffende ontwerpbesluit over Park Groot Schijn, Spoor Oost en Kievit II Zuid (2017_GR_00154)

Geachte burgemeester,
Geachte raadsleden,

Met veel aandacht werd gisteren in de Burgerraad het ontwerpbesluit over Park Groot Schijn, Spoor Oost en Kievit II Zuid gelezen. Hierbij kwamen enkele vragen naar boven, die ik graag met u deel.

 1. Bij de beoogde resultaten staat onder andere “hogere ruimteproductiviteit door multifunctionaliteit en valorisatie van on(der)benutte terreinen/gebouwen”. Voor Spoor Oost wordt deze doelstelling ingevuld met “efficiënt ruimtegebruik”. In de bijlage is het contract gevoegd maar wordt geen melding gemaakt van een concreet projectvoorstel.

Ik stel me dan ook de vraag of er een concreet projectvoorstel werd ingediend, waar dit ter inzage is én of hier meer informatie over kan worden verschaft?

Aansluitend vroeg ik me af hoe het projectvoorstel beantwoordt aan de aangegeven ambitie: ‘Concreet gaat het om ruimte voor jongeren, families en ouderen om te spelen, te sporten en buiten te vertoeven.’

 1. Onder het boekingsadres staat vermeld : budgetplaats: 5300000000 budgetpositie: 150300 functiegebied: 1HSB010104A00000 subsidie: EFRO_SPOOR_OOST fonds: SA_EXTERN begrotingsprogramma: 1SA070111 budgetperiode: 1700, 1800

Kan er verduidelijking worden gegeven wat deze codes en nummers inhouden?

Stroken deze boekhoudkundige posten met de visie en het voorziene budget om volgende doelstelling te bereiken: ‘Concreet gaat het om ruimte voor jongeren, families en ouderen om te spelen, te sporten en buiten te vertoeven.’? (Kunnen we deze boekhoudkundige codes ergens terugvinden?)

Met oprechte groeten,
Thomas Goorden en enkele geïnteresseerde burgers
deelnemers aan de Burgerraad Antwerpen


Gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en onroerend erfgoed

Vragen en suggesties betreffende “Centers” aan de Engelselei te Borgerhout (2017_GR_00158)

Geachte schepen Van de Velde,
Geachte raadsleden,

Met veel interesse las ik het ontwerpbesluit 2017_GR_00158 over de aanpassing van het RUP voor de “Centers” aan de Engelselei te Borgerhout.

Algemeen lijkt het een bijzonder nuttig project, dat een onderkomen deel van de stad sterk wil opwaarderen. Het biedt veel nieuwe kansen aan een buurt die dat - volgens de eigen cijfers - erg kan gebruiken.

Ik had ook wel enkele vragen en suggesties:

 • Hoeveel treinverkeer (per type) passeert hier op dit moment eigenlijk nog? Wat is de huidige en toekomstig te verwachten impact hiervan nog? In het ontwerpbesluit is er ook sprake van het “potentiële wegnemen van 1 of meerdere sporen” in de komende decennia. Zijn hier al concretere, voorlopige plannen rond?
 • Is er in de aanloop naar deze laatste fase ruimte gemaakt voor een algemeen inspraakproces voor de buurt? Het lijkt er immers op dat dit enigszins ontbreekt. Dit lijkt een aandachtspunt voor toekomstige, gelijkaardige projecten.
 • In hoeverre wordt er in het plan rekening gehouden met de demografische aspecten die in de toelichtingsnota aanwezig zijn? Zo is er bijvoorbeeld een heel hoge concentratie “allochtonen” in deze buurt, alsook flink wat kansarmoede, waar in de invulling schijnbaar weinig of geen rekening mee wordt gehouden. Kan met dit specifieke aspect nog rekening gehouden worden tijdens de invullingsfase , bijvoorbeeld mbv criteria rond sociale mix, tewerkstellingsprojecten, etc?
 • Ook de milieutechnische aspecten (luchtkwaliteit en geluidsniveau) lijken tegenindicatief voor een invulling zoals "hotel of andere toeristische accommodatie of kantoorfuncties. Zijn hier bijkomende maatregelen voor voorzien? Of kan hier beter mee gewacht worden tot andere milieumaatregelen hun impact kennen?

Hopelijk kunnen mijn suggesties constructief bijdragen aan dit mooie project. Ik kijk uit naar uw antwoorden.

Met oprechte groeten,
Thomas Goorden
inwoner van Antwerpen en deelnemer aan de Burgerraad


Reacties

 • Joris Giebens (Groen) liet weten dat er in juni 2015 een bewonersvergadering is geweest over de centers. Verslag hier. Dat is op zich bemoedigend, maar één enkel inspraakmoment aan het begin is natuurlijk nog geen inspraakproces.

Gemeenteraadscommissie voor jeugd, leefmilieu en dierenwelzijn

Vragen en suggesties betreffende vergroening kinderopvang Proefproject (2017_GR_00157)

Geachte schepen,
Geachte raadsleden,

Met veel appreciatie lazen we tijdens de voorbije Burgerraad ontwerpbesluit 2017_GR_00157. Het lijkt een zeer waardevol initiatief dat hopelijk veel inschrijvingen zal ontvangen. Er is een duidelijk opgezet stappenplan (klankbordgroep, procesbegeleider, inspiratiesessie, proefproject, 2de inspiratiesessie), met het voornemen dit structureel in het beleid te kunnen inbedden in de toekomst. Onze complimenten voor de mensen achter dit project.

Om het project mogelijk nog te versterken, maken we graag deze suggesties aan u over.

 1. Aangezien de stedelijke kinderopvang een rechtstreeks belang heeft bij de uitkomst, is het misschien niet zo handig als zij zouden instaan bij het beoordelen van de kandidaten voor de jury. Dit lijkt sterk in het nadeel van zelfstandige kinderopvang te kunnen spelen?

 2. Aansluitend op de selectieprocedure (sectie 4.3): Is het mogelijk om hoog in te zetten op participatie en betrokkenheid van de ouders, ook in de uitvoering en aanleg de buitenruimte? Dit kan de betrokkenheid en kans op slagen gevoelig verhogen en maakt het mogelijk om met een beperkter budget veel meer te bereiken.

Met oprechte groeten,
Thomas en Bart
deelnemers aan de Burgerraad Antwerpen