Principes

Er zal in geen geval over onderwerpen gestemd worden in de Burgerraad, om bijvoorbeeld een gezamenlijk standpunt te bekomen. Het is niet de bedoeling een nieuwe representatieve structuur op te zetten of te simuleren. De Burgerraad is een ontmoetingsplek waar iedereen op een conflictvrije manier kan leren over lokale besluitvorming. Stemmingen zijn vaak een katalysator voor conflict en geassocieerde groepseffecten (lobbying, blokvorming, etc).

Enkel onderwerpen die reëel op de agenda van de gemeenteraad staan, worden besproken. Nieuwe politieke ideeën en suggesties die niet duidelijk gerelateerd zijn aan een agendapunt, worden niet opgenomen in de activiteiten.

Wellicht zullen niet alle punten op de agenda van de gemeenteraad besproken worden. De interesse van de aanwezige deelnemers in de Burgerraad en de beschikbare tijd zullen samen bepalen wat besproken kan worden.

Alles wat gezegd wordt op de Burgerraad wordt als publiek beschouwd en kan mogelijk gepubliceerd worden.

Ideologische discussies worden maximaal vermeden. Het systematisch aanbrengen van partijpolitieke standpunten of geven van partijgerichte kritiek kan aanleiding geven tot uitsluiting. De primaire bedoeling is om op een zo objectief mogelijke manier (via data, rapporten, expertise, enzovoort) te kijken naar lokale beslissingen. Kritiek op individuele personen is in die zin ook sterk afgeraden.

Er zijn 4 soorten van opmerkingen die gemaakt kunnen worden bij de agendapunten van de gemeenteraad:

  • Vraagstellingen: dit wanneer er onduidelijkheid is over het punt of wanneer er verdere verduidelijking gewenst is over bepaalde aspecten die mogelijk ontbreken.
  • Suggesties: dit kunnen aanvullingen of alternatieven zijn.
  • Positieve opmerkingen: wat goed is wordt hiermee in de schijnwerper gezet.
  • Negatieve opmerkingen: wanneer men het niet eens met de stelling in het agendapunt of wanneer men zwakheden of gebreken wil duiden. Negatieve opmerkingen worden steeds vergezeld van een argumentatie en/of een alternatief (met argumentatie).

Verschillende, mogelijk tegenstrijdige, meningen mogen naast elkaar blijven bestaan en worden ook naast elkaar opgetekend in het verslag. Alle opmerkingen worden ten persoonlijke titel vermeld. Het is niet de bedoeling om als de ‘stem van de burgerraad’ naar buiten te treden.

Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens volmondig onderschrijven, alsook de zes andere mensenrechtenverdragen uitgedragen door de Verenigde Naties. Dit impliceert onder andere dat discriminatoir gedrag op basis van afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte niet getolereerd wordt.

Praktische gang van zaken

Bij het begin van de burgerraad worden de principes en de manier van werken kort overlopen voor de nieuwe deelnemers.

De beschikbare dossiers, die op voorhand zijn samengevat, worden kort toegelicht en verdeeld onder de deelnemers volgens hun interesse.

Iedereen gaat, individueel of in groepjes, aan de slag met het door hen gekozen dossier(s).

Er wordt een verslag gemaakt van de op- en aanmerkingen bij het dossier.

Elke deelnemer brengt kort verslag uit van zijn/haar opmerkingen voor de groep.

Alle op- en aanmerkingen worden per e-mail en ten persoonlijke titel verstuurd naar de desbetreffende commissies.

Opstellen van de mails naar de commissies

Bij het opstellen van de mail(s) naar de desbetreffende commissies worden volgende punten vermeld:

  • Het dossier nummer. Dit is het referentie nummer dat bij het agendapunt vermeld wordt.
  • Onderwerp.
  • Eigen beschrijving van het dossier.
  • De lijst van vragen, suggesties en opmerkingen.
  • Je naam met vermelding “deelnemer aan Burgerraad”. (De Burgerraad kent geen “leden” en heeft ook geen officiële standpunten.)

Voorbeeld

We proberen ongeveer dezelfde, bondige manier van schrijven aan te houden. Het is niet verplicht om het zo te doen, het geeft enkel een leidraad. Indien relevant, kan je in het begin van je brief eventueel duidelijk aangeven of je positief of negatief tegenover het voorstel staat (en waarom).

21 2017_GR_00000 Wijzingen aan de subsidiereglement binnenschoolse opvang

Geachte schepen X

Betreft het dossier handelend over samenvatting

In het kader van de Burgerraad Antwerpen die vandaag plaatsvond naar aanleiding van de Gemeenteraad op datum, geef ik u graag mijn opmerkingen en vragen door.

Mijn vragen: lijst met vragen

Ook had ik enkele suggesties: lijst met suggesties

Ik kijk uit naar een antwoord of feedback. Dank bij voorbaat.

Met vriendelijke groeten,
Naam
Deelnemer aan de Burgerraad Antwerpen

Voorbeelden van concrete brieven vind je bijvoorbeeld hier.