Punt 4: Budget Stadsmarketing

Samenvatting

Dit zijn de steminstructies voor afgevaardigde Koen Kennis tijdens de budgetbepaling van vzw SNT (“Stadsmarketing”). Het gaat over 2017, maar past in een meerjarenbudget. De projecten waarvan men de meeste opbrengsten verwacht zijn de “City Card” (48.400 €) en de Stadswinkel (33.100 €). De zwaarste kostenposten (voor vzw SNT) zijn “Winter in Antwerpen” (de kerstmarkt, het eindjaarsvuurwerk, etc), de Ruien en de eigen werking.

Opmerkingen (Thomas)

 • Algemene opmerking: De budgetten zien er over het algemeen erg redelijk uit, al valt het wel op hoe weinig detail er in sommige gevallen te vinden is.

11 juli viering (129.800 €)

 • Vraag: Van waar komt de “Toelage 11 juli” (127.000 €) bij de opbrengsten?

Bollekesfeest (557.149 €)

 • Vraag: De opbrengsten lijken volledig te ontbreken in de begroting?
 • Vraag: Er lijkt 100.000 € te worden uitgegeven aan De Konick bier en het feest is er ook letterlijk naar vernoemd. Is het wel een goed idee om als lokale overheid alcoholische dranken te promoten op deze schaal? Is er ruimte voor meer non-alcoholische, feestelijke alternatieven?

Winter in Antwerpen (975.125 €)

Geen opmerkingen.

Diamantjaar (200.000 €)

 • Opmerking/vragen: Dit is zonder meer een vreemde begroting. Er is slechts één kostenpost (“Artistiek programma, bijdrage partners”) voor 200.000 € en precies hetzelfde bedrag aan inkomsten (“sponsoring”). Het lijkt er op dat dit eigenlijk een evenement is dat volledig bekostigd wordt door privé partners, waarvan de naam ontbreekt, en waar ook qua uitgaves in feite een zwarte doos zijn. Waarom moet dit überhaupt via Stadsmarketing gebeuren? Zeker gezien de moeilijke reputatie van de diamantsector in Antwerpen, zou een pak meer transparantie op zijn plaats zijn.

Punt 5: lokaal cultuurbeleid

Samenvatting

Overzicht culturele budgetten en projecten per district. Overzicht locaties en hun contact informatie.

District Borgerhout (David)

 • Goed bezig
 • Opmerking: weinig initiatief vanuit de allochtone hoek. Voelt alsof de kloof vrij groot is. Hoe komt dit? Geen interesse? Zijn ze ingelicht? Worden er initiatieven genomen om die kloof te dichten? Zo ja, wat zijn ze?

District Deurne (Nirina)

 • Veel toffe initiatieven. Bijvoorbeeld de Arcade hal.
 • Ze willen participatie, nauwere participatie en inspraak, … Vroeger focus op Deurne Zuid, nu meer op Deurne Noord. Waarom zo hard de nadruk op contrast Deurne Noord en Deurne Zuid? Waarom niet meer een focus op integratie van beide gebieden?
 • Taalpuntwerking: positief
 • Bib samenwerking UA mooi initiatief. Maar 4 studenten weinig voor zoveel anderstalige lln in Deurne. Gaat dit goed gecommuniceerd worden via de scholen in Deurne?

District Antwerpen (Silvia)

 • Algemene intenties: taalvaardigheid, mediawijsheid, samenwerking > ja, maar ook ik mis hier een visie rond diversiteit (hoe ontmoeting tussen verschillende gemeenschappen bevorderen, faciliteren…)
 • Positief: 2060 Permeke is goed bezig om als centraal, open cultuurhuis te fungeren.

District Berchem (Stef)

 • Positief dat het district inzet op verbinding met burger initiatieven. Is er een centraal aanspreekpunt waar burgers met initiatieven terecht kunnen?
 • Positieve toenadering naar verschillende culturen toe.
 • BIB De Poort is bezig met moeilijk bereikbare groepen. Hoe doen ze dit? Is het vanuit de bib zelf of gaan ze naar de groepen toe en gaan ze in dialoog? Is er al gedacht aan een methodiek zoals die van Arnoud Raskin toepast met Mobile School?
 • Stappenplan KdG hogeschool: is dit in dialoog met de doelgroepen?

Algemene opmerkingen

 • Doelstellingen (Nirina): zijn deze voor 2017? Willen ze dit in 1 jaar waarmaken?
 • Budget (Nirina): hoeveel gaat waar juist naartoe? bv. Arcade hal Deurne - hoeveel gaat hier in geïnvesteerd worden?
 • Vraag bij budget (Silvia): wat is het verschil tussen vzw’s lokaal cultuurbeleid versus de districten. Zijn de vzw’s onafhankelijk van beleid van districten/gemeente? (Stef)
 • Vraag (Stef): Welke criteria worden er gebruikt voor de bepaling van de cultuur toelages?
 • Vraag (Stef): Exploitatie ontvangsten: Waar gaat de “exploitatie ontvangsten” naartoe?
 • Vraag (Stef): Er wordt zwaar ingezet op digitale platformen. Is er genoeg aandacht voor groepen die hier geen toegang toe hebben? Wordt de waarde van niet digitale technieken nog voldoende mee genomen?

Agendapunten 11, 12 & 14: “Startups in Antwerpen”

Algemene vraag (Jeanne-Marie, Mohamed, Rafael)

 • Is het mogelijk een organigram te verkrijgen voor de governance van de Startup Village? Hoe passen stad, IMEC, KBC.startit, Startup.be, Consortium (Antwerpen-Kopenhagen-Helsinki), etc. in elkaar in termen van coordinatie en management?

Algemene vraag (Mohamed)

 • Zal de Startup Village over de 10 jaar gesubsidieerd blijven, of is het oogmerk om zelf-bedruipend te worden qua lopende kosten? Wat gaat de onderhoudskost zijn over de looptijd van 10 jaar?

Punt 11: StartupVillage / IMEC

Samenvatting

IMEC wordt co-financierder en coordinator van StartupVillage; funding van stad wordt gematched door IMEC (1:1 matching).

Feedback

 • Mening (Jeanne-Marie): Convenant met IMEC lijkt een fascinerende en beloftevolle samenwerking
 • Vraag (Jeanne-Marie): wat zijn de concrete/meetbare doelstellingen van de samenwerking met IMEC, en op welke manier gaan deze geëvalueerd/beoordeeld worden?

Punt 12: KBC.startit

Samenvatting

KBC.startit wordt aangesteld om partners te vinden om Startup Village te ondersteunen (en is ook zelf een partner; expliciete vermelding dat belangenverminging moet vermeden worden). De kostenloze ondersteuning van startups met advies & services wordt zeer positief ervaren (Mohamed)

Feedback

 • Vraag (Mohamed): is KBC.startit de enige keuze van actor om partners te zoeken, of zijn er alternatieven onderzocht?
 • Vraag (Mohamed): hoeveel partners zijn er al?
 • Vraag (Mohamed): Verdeling plaatsen internationale/Belgische startups?

Punt 14: Startups.be

Samenvatting

De stad Antwerpen trekt de toelage voor de vzw Startups.be op naar 85.000€ in 2017, en gebruikt hiervoor de reeds toegekende 55.000€ voor Startups.be, 15.000€ toegekend aan een samenwerking met de Antwerp Management School rond « Master Class Readiness », wat ondertussen is stopgezet, en 15.000€ reeds toegekend aan een werkbezoek naar Israel, wat nu voor hetzelfde doel zal gebruikt worden door Startups.be

Feedback

 • Vraag (Rafael): De stad Antwerpen spreekt zich niet uit over welke startups gefinancieerd/gesteund worden door Startups.be, o.a. door de innovatie vouchers die betaald worden met de toelage. Mag de financiering van de stad voor elke startup gebruikt worden; heeft de stad inspraak over welke startups gesteund mogen worden op basis van hun toelage, en welk is de transparantie hierrond naar de burger?

Punt 30: Stedenbouwkundige vergunning Linkeroeder

Verslag door: Dries (Deurne), Charlotte (2018)

Samenvatting

Stedenbouwkundige aanvraag met betrekking tot de Stad Antwerpen en de gemeente Zwijndrecht: compacter heraanleggen van de noordelijke en zuidelijke knoop. Aanleggen van de parallelweg ten weste van de E34 en de E17 en R1. Bouwen van een P+R gebouw en aanleg van een nieuwe tramhalte.

Er zijn 39 bezwaren in totaal waarvan er 3 betrekking hadden op de ‘staat van de wegen’. Bezwaar 5: Bezwaar over de compensatie voor verloren natuurgebied (Bosvliet) door de aanleg van de parallelweg.

Bezwaar 14: De overkapping van de nieuwe weg is niet voldoende onderzocht.

Antwoord op beide bezwaren:

Er wordt een afzonderlijke stedenbouwkundige vergunning ingediend, en wordt onderzocht in het kader van de heraanleg van de Dwarslaan.

Feedback

 • Vraag/aandachtspunt (Dries): Kijken naar de vergunning van de Dwarslaan, of deze effectief worden opgenomen en er verder iets mee wordt gedaan. Heeft dit sowieso wel nut, aangezien dit over de overkapping van de verbindingsweg zelf gaat en deze bouwvergunning al over de verbindingsweg gaat.
 • Opmerking (Dries): Wat in het rapport ontbreekt: De effecten op de verkeersdrukte, er is ook geen grondige analyse van de aan te leggen fietspaden, P+R en tramhalte op de afname van het sluipverkeer. -Vraag (Charlotte): Er wordt amper gesproken over de autosnelweg en de verbindingsweg. Er wordt wel heel gedetailleerd gesproken over de fietspaden, verlichting en natuurbedding. Wat niet duidelijk is, is de verkeersimpact, de milieuimpact en hoe de parallele weg eruit gaat zien. -Vraag (Charlotte): Invloed op milieu en op de natuurgebeiden, wat zijn de compensaties?. Er worden geen details gegeven hierover.
 • Vraag (Charlotte): Wat is de relevantie van deze vergunning als de Raad van State de MER procedure verwerpt, is deze toepasbaar op de alternatieven?

Punt 31: het nieuwe politiegebouw aan de binnensingel/borsbeeksebrug

Samenvatting

Het gaat over 1 van de 9 gebouwen op de site Post X tegenover Berchem station. Het grootste gebouw in oppervlakte en hoogte.

Opmerkingen (Birgit)

 • Ik heb de indruk dat vorige adviezen werden verwerkt in de plannen: de ontsluiting naar de singel is afgevoerd zoals voorgesteld, in- en uitrit zijn langs Borsbeeksebrug. Fietsenstallingen zijn voorzien, etc.
 • Er is volgens mij vooral een heuse haar in de boter met bruikbaarheid van de volledige site, en dit voornamelijk door de mastodont die het politiegebouw lijkt te worden. De site is een langwerpige strook die aan de lange zijden wordt geflankeerd door de Ring - waar ook een hoge muur komt - en de singel. Nu wordt aan de “kop” van het uitdagend lapje grond een gebouw van 10 verdiepingen geplant… Hierdoor dreigt het middenplein ongebruikt te blijven. Deze bezorgdheid vind je nu al terug op pg. 339, 2e paragraaf.