Het doel van deze burgerraad is om inzicht te krijgen op het bestuur van een stad en daar waar mogelijk een constructieve bijdrage te leveren. Hiervoor wordt de agenda van de gemeenteraad doorlopen. Bij de behandelde punten worden op- en aanmerkingen en eventuele vragen ter verduidelijking genoteerd.

De publieke agenda kan hier geraadpleegd worden.

Deze eerste Burgerraad werd in relatief beperkte kring gehouden, om de manier van werken uit te kunnen proberen. Daarom zijn er voorlopig relatief weinig onderwerpen behandeld.

De behandelde agenda punten deze week:

9. Bureau integriteit - behandeld door Frederik

Info:

 • Dit is een kleine, onafhankelijke entiteit binnen de groep Antwerpen die klachten rond integriteit (corruptie bij aanbestedingen, sexuele intimidatie, …) behandelt.

Vragen en opmerkingen:

 • Worden vragen ivm de integriteit van de politie hier ook behandeld?
 • Er is opgemerkt dat het verslag van 2015 pas eind juni dit jaar beschikbaar was. Hoe komt het dat dit zo laat gebeurd?

Suggesties:

 • Halfjaarlijks rapporteren om zo dichter op de bal te kunnen spelen bij eventuele dringende issues.
 • De voornaamste conclusies rapporteren in het kennismakingsbesluit ter verduidelijking.
 • Het jaarverslag in blijlage bij de agenda toevoegen ter verduidelijking.

34 Politiecode - Thomas

Info:

 • Dit betreft een aanpassing van de politiecode. met name betreffende de uitzondering die gemaakt wordt op de sluitingstijden van winkels in het toeristisch centrum van Antwerpen. Deze uitzonderingsregels zorgen er onder andere voor dat winkels kunnen openen op zondag.
 • De verplichte sluitingstijden in deze zone worden in het weekend verlegd van 21.00 uur naar 22.00 uur (artikel 6 a) en in de week van 20.00 uur naar 21.00 uur (artikel 6 b).
 • Het gebied dat beschouwd wordt als “toeristisch centrum” krijgt een nieuwe kaart, al is het niet duidelijk wat er precies gewijzigd is.
 • Er is in het besluit veel sprake van (het vermeende negatieve effect) nachtwinkels, maar het is niet duidelijk hoe deze aanpassing van de politiecode daar precies verband mee houdt.

Vragen en opmerkingen

 • Dit is reeds de 9e aanpassing van de politiecode sinds 2013, waarvan 4 in 2015. Het is de 2de van 2016. Waarom zijn er zoveel aanpassingen op zo een korte termijn?
 • De kaart waar het toeristisch centrum wordt gedefinieerd lijkt enigszins arbitrair. Waarom wordt het Astridplein bijvoorbeeld grotendeels uitgesloten? Dezelfde vraag geldt voor het De Koninkplein, de Chinese straat en het Kattendijkdok.
 • Door het steeds uitgebreider toepassen van een uitzonderingswetgeving, bedoeld voor “toeristische centra”, lijkt er een steeds groter concurrentievoordeel te bestaan voor winkels en zaken die zich - al dan niet toevallig - binnen de krijtlijnen van het toeristische gebied bevinden. Zorgt dat niet voor twee maten en twee gewichten qua ondernemen binnen of buiten de Leien (plus de “uitstulping” naar het station)?

44 Fost Plus - Frederik

Info:

 • Fost Plus is een bedrijf (onafhankelijk?) dat zich bezighoudt met het organiseren van de sortering en recyclage van het afval in de stad (PMD, glas, papier, …)

Pluspunten:

 • Het is positief om een nieuwe overeenkomst tussen stad Antwerpen en Fost+ vzw op te maken en deze daardoor makkelijker leesbaar te maken. De oorspronkelijke tekst dateert van 14 jaar geleden en wordt nu aangepast aan het huidige beleid. Ook worden de verantwoordelijkheden beter gestipuleerd.

46 Projectfonds - Stef

Info:

 • De stad heeft een projectenfonds dat beschikbaar is voor duurzaamheidsprojecten. Dit punt behandeld de reglementering van de toekenning van subsidies uit dit fonds.
 • Bijlage te vinden in document 04_Ontwerpbesluitenbundel openbaar.pdf pagina 522 - 524

Pluspunten:

 • Er is gekozen om een versoepeling door te voeren van wie aanvragen kan indienen. Op die manier is er meer participtie mogelijk.
 • Er wordt meer gewicht gegeven aan impact. Dit leidt tot beter doordachte projecten.

Minpunten:

 • Aanvragen kunnenin de toekomst alleen digitaal ingediend worden. Hiermee worden bepaalde groepen uitgesloten die geen of weinig toegang hebben tot het internet.
 • Er wordt meer gewicht gegeven aan het innovatieve aspect van de projecten. Dit zet projecten met een beproefde, en daardoor minder innovatieve, aanpak in de schaduw.

Suggesties:

 • Een focus leggen op impact en minder op innovatie. Dit vermijdt dat projecten met een grote potentiële impact niet uitgevoerd worden omdat ze bijvoorbeeld steunen op reeds bewezen methodologiën.
 • Een ontmoetingsmoment organiseren tussen project teams in het geval er reeds gelijkaardige projecten bestaan. Dit zorgt voor een groter draagvlak en een betere benutting van de beschikbare resources.
 • Het voorzien van een projectenloket voor burgers. Deze voorziet begeleiding van burgers bij het indienen van hun project. Deze dienst is op de hoogte van alle lopende projecten en kan op die manier verwijzen naar reeds bestaande projecten indien nodig. (Nathalie)

Vragen en opmerkingen:

 • Momenteel hebben enkel duurzaamheidsprojecten die te maken hebben met energie en milieu recht op subsidie. Waarom wordt sociale duurzaamheid hier niet aan toegevoegd? Dit zou de algemene leefbaarheid van de stad ten goede komen. Zijn hiervoor alternatieve fondsen? Gemengde projecten zouden beter beheersbaar zijn als deze eventueel bestaande fondsen samengevoegd zouden worden en zij onder dezelfde reglementering zouden vallen. Er kan dan nog steeds geopteerd worden voor minimum deelbudgetten voor de specifieke onderwerpen.
 • Het is begrijpelijk dat grote wijzigingen tijdens de looptijd van het project voorgelegd dienen te worden. Welke garanties geeft de stad dat deze ook snel bekeken worden? Dit met het oog om projecten niet onnodig te vertragen? Is er ruimte voor een overleg in persoon? Op die manier kan er gemakkelijker toelichting gegeven worden bij de motivatie van de verandering, iets wat niet altijd efficiënt per mail kan omdat de indiener niet exact kan inschatten hoe de ontvanger de geschreven tekst interpreteert.
 • Wat is de definitie van duurzaamheid die wordt gehanteerd door het stadsbestuur? (Nathalie)
 • Welke criteria worden er gehandhaafd als men over innovatie spreekt?
 • Wanneer er over Innovatief gesproken wordt, op welke schaal is dit? Lokaal or breder? (Nathalie)

69-72 Steminstructies voor EVA’s- Nathalie

Info:

 • EVA’s: extern verzelfstandigde agentschappen. Dit zijn vzw’s waarbij de gemeenteraad een meerderheid van de AV uitmaakt.
 • Antwerpen Sportstad is voorbeeld EVA.
 • Deze gemeenteraadsleden krijgen intructies over hoe ze moeten stemmen bij deze AV’s.

Vragen en opmerkingen:

 • De bijlages met de goed te keuren punten ontbreken waardoor er weinig inzicht is in wat deze instructies juist inhouden.

Besluit:

 • Ook al is het ons niet gelukt om op korte termijn door de volledige agenda te lopen, toch is het een erg leerrijke ervaring geweest die ons inzicht in de beleidsprocedure drastisch heeft verbeterd. We zijn tot de conclusie gekomen dat de duidelijkheid erg verbeterd zou kunnen worden door de betreffende dossiers toe te voegen als bijlage bij de agenda punten. Deze ontbraken vaak waardoor het erg moeilijk wordt om te begrijpen waar het precies over gaat.
 • Wij hopen dat onze vragen en opmerkingen positief ontvangen worden en kijken vol hoop uit naar een reactie.