Gisteren vond de 2e Antwerpse Burgerraad plaats. Om verschillende redenen was het een unieke, misschien zelfs historische editie.

De belangrijkste nieuwigheid is dat we een week voor de Gemeenteraad al aan de slag zijn gegaan. Het was een gokje of we ook op tijd de benodigde documenten zouden (kunnen) bemachtigen. Vrijdag kregen we het verlossende antwoord: vanaf nu krijgt de Burgerraad voor elke Gemeenteraad alle openbare documenten op hetzelfde moment als de oppositie. Daardoor kunnen we vragen en opmerkingen sturen naar de relevante commissie en de bijhorende voorzitter (bevoegde schepen of burgemeester). Tijdens de week van de raadscommissies, proberen we minstens 1 deelnemer van de Burgerraad de zitting te laten waarnemen. Daarbij letten we er vooral op of de verschillende opmerkingen en vragen die op voorhand gesteld zijn aan bod komen in de raadscommissie. Dit verslag werd dan ook geschreven vanuit het Stadhuis zelf.

Ook bijzonder was de aanwezigheid van een reportageploeg van het VRT duidingsprogramma ‘Pano’, waarvan we binnenkort de uitzending verwachten in een uitzending rond het thema ‘uitklapdemocratie’.

De emails die werden opgestuurd aan de verschillende raadscommissies:

2017_GR_00096: Stedenbouwkundige vergunning te Deurne

(gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling)

Geachte Mr. Van de Velde,

Het is fijn om te horen dat deze straten en straatjes heraangelegd worden met extra groenvoorziening. Deze buurt zal er heel wat aantrekkelijker uitzien.

Ik heb echter een vraag bij het verzoek om meer verlichting aan de kant van de Hallershofstraat die aan het Fredganduskerkhof grenst (zelf ga ik vaak vanuit de bibliotheek, over het kerkhof, door het draaipoortje naar de Colruyt). Ik lees: Deze vraag betreft geen stedenbouwkundig aspect. Het bezwaar is ongegrond. Begrijp ik het goed: verlichting hoort dus niet bij stedenbouw? Waarom kan dit issue niet tegelijkertijd aangepakt worden, vooral nu er zoveel belang wordt gehecht aan veiligheid en het mij ook efficiënter lijkt dit tegelijkertijd uit te voeren. Als het een andere dienst is, waarom wordt dit issue dan niet doorverwezen aan die dienst en de schrijvers van het bezwaarschrift op de hoogte gebracht?

Ik hoop snel een antwoord op mijn vragen te krijgen en dank u daarvoor bij voorbaat.

Met vriendelijke groeten,

Jeanne-Marie Van de Vliet

Lid van de Burgerraad

Nota van de redactie: we spreken liefst over ‘deelnemers’ aan de Burgerraad, omdat je technisch gezien niet echt ‘lid’ kan worden

2017_GR_00085 & 2017_GR_00095: Het nieuw Huishoudelijk reglement van de Welstandscommissie & heraanleg Westkaai Kattendijkdok

(zelfde commissie)

Geachte schepen en commissievoorzitter,

In het kader van de burgerraad van 12 februari had ik volgende suggestie en vragen betreffende 2 van de agendapunten van de gemeenteraad:

20017_GR_00085: Het nieuw Huishoudelijk reglement van de Welstandscommissie

Het is niet helemaal duidelijk wat aangepast wordt aan het reglement en waarom dat gebeurt.:

  • De besluitenbundel bevat het nieuw regelement maar het oud reglement is niet bijgevoegd in de bundel waardoor het niet duidelijk is wat er aangepast wordt in het nieuw reglement.
  • Onder de paragraaf ‘argumentatie’ wordt verwezen naar een evaluatie maar de argumentatie zelf voor de aanpassing die tijdens die evaluatie gevoerd werd ontbreekt.

Het zou dus nuttig zijn om het oud reglement en de argumentatie aan het de besluitenbundel toe te voegen.

2017_GR_00095: Stedebouwkundige vergunning. Kattendijkdok Westkaai, Limasttraat en – plein, Braziliëstraat, Montevideostraat Betreffende mobiliteitsimpact zou het nuttig zijn om wat meer toe te lichten wat de basis is van de heraanleg. (In de besluitenbundel staat dat de parkeerparagraaf niet van toepassing is.)

  • Voorziet het plan een toe- of afname van het aantal parkeerplaatsen ten opzichte van de huidige toestand?
  • Wat is de basis voor het aantal parkeerplaatsen voor cars (bussen) nodig om de passagiers de cruiseschepen te kunnen aan-afvoeren. E.g. Anticipeert die een evolutie van de cruisetrafiek?

Met vriendelijke groeten,

Joris Mertens

Antwerpen

Deelnemer Burgerraad 12 februari 2017

2017_GR_00102: Herverdeling budgetten ‘Samen leven’

(gemeenteraadscommissie sociale zaken, wonen, diversiteit en inburgering en samenlevingsopbouw)

Geachte heer Loveniers, geachte heer Van Bezien,

Hierbij gevoegd het verslag van de burgerraad van 12/02/2017 ivm punt 33 op de dagorde van de GemrA van 20 februari 2017.

De hieronder vermelde vragen en opmerkingen zijn bedoeld om een positief kritische bijdrage te leveren aan het afhandelen van dit punt en om als burger beter geïnformeerd te geraken over de afhandeling hiervan.

De opmerkingen en vragen worden gesteld ter persoonlijke titel.

Punt 33 - Samen leven - Gezondheid. Aanpassing nominatieve verdeling toelagen 2017. Samenvatting, vragen en opmerkingen door Stef Kuypers

Het gaat hier om een herverdeling van de budgetten voor de entiteit ‘Samen leven’. Deze entiteit overkoepelt, voor zover uit het dossier is af te leiden: Project Zorgprogramma Antwerpen, uitgevoerd door vzw Adic: een kortdurend crisis programma voor personen met een verslavingsproblematiek die dringende psychosociale en/of medische zorg nodig hebben.

Vraag: is er na dit programma nog verdere opvolging? Is er doorverwijzing?

  • Project Activering uitgevoerd door vzw Free Clinic: activiteiten gezet worden om meerderjarige drugsgebruikers uit het sociaal isolement te houden en maatschappelijke participatie te stimuleren.
  • Project Het Alternatief uitgevoerd door vzw CAW Antwerpen: uit het dossier is af te leiden dat het een (woon)begeleidingsproject betreft dat zich wil verbinden met Plug-INN. Plug-INN ondersteunt een kleinschalig, onvoorwaardelijk en anoniem informatie- en hulpverleningsprogramma met gratis doktersconsultatie. Vermoedelijk gaat het hier ook om mensen met een (drug)verslavingsproblematiek maar dit is niet eenduidig af te leiden uit het dossier.

Alle 3 de initiatieven krijgen een verhoging van hun toelage. De totaal toelage lijkt toegekend te zijn door de Vlaamse regering en het gaat hier om een verdeling van de totale toelage onder de lokale initiatieven.

Enkel de argumentatie voor Het Alternatief geeft duidelijk aan waar de verhoging voor dient. De argumentatie voor de andere projecten bestaat enkel uit de beschrijving wat ze doen.

Vraag: kan deze argumentatie verduidelijkt worden?

In het dossier valt elk project onder een functiegebied dat beschreven wordt met een code. Alle hierboven beschreven projecten vallen onder hetzelfde functiegebied met de code ISHM050701A00000. Er zijn nog 2 functiegebieden wiens definitie moeilijk af te leiden is uit de beschrijvingen in het dossier.

Opmerking: Uit de codes kan afgeleid worden dat er een hiërarchische structuur opgebouwd wordt. Dit heeft het nadeel dat sommige onderwerpen die in meerdere functiegebieden passen genoodzaakt in 1 functiegebied geforceerd moeten worden waardoor het niet zichtbaar is onder het andere functiegebied. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de natuurljke verbindingen tussen functiegebieden door bijvoorbeeld functiegebied overschrijdende projecten verloren gaat in de document structuur. Het mogelijk maken om documenten te koppelen aan meerdere ‘knopen’ (functiegebieden en sub functiegebieden) in de hiërarchie zou een netwerk structuur creëren die de natuurlijke verbindingen eenvoudig zichtbaar zou kunnen maken. Dit geeft een inzicht op het organische aspect van de stad die ondersteunend kan zijn bij het beleid ervan.

Vraag: in welke mate is er samenwerking tussen de verschillende projecten en functie gebieden? Wordt er naar elkaar doorverwezen waar dit een mogelijke positieve invloed kan hebben op het leven van de betrokkene?

Opmerking: in het dossier staat dat er geen financiële gevolgen zijn en tegelijk staat er dat de financiële gevolgen worden geregeld in een afzonderlijk collegebesluit. Dit is erg dubbelzinnig. Enige duidelijkheid is hier wel gewenst.

Opmerking: Het is goed om te zien dat de stad budgetten toewijst voor het opvangen en begeleiden van mensen met (drug)verslavingsproblematieken. Bestaat er een overzichtelijk document waarin de verbindingen tussen deze verschillende projecten zichtbaar gemaakt zijn?

Vriendelijke groeten,

Stef Kuypers

Deelnemer aan de burgerraad van 12/02/2017

2017_GR_00110: Wijzingen aan de subsidiereglement binnenschoolse opvang - opmerkingen vanuit Burgerraad

(gemeenteraadscommissie onderwijs en rechtszaken)

Geachte schepen Marinower,

In het kader van de Burgerraad Antwerpen die vandaag plaatsvond naar aanleiding van de Gemeenteraad op 20 februari, geef ik u graag de opmerkingen en vragen door van één van onze deelnemers, Dries (uit Deurne), over agendapunt 2017_GR_00110 (betreffende de aanpassing van vorige subsidiereglement voor binnenschoolse opvang):

Er is een uitvoerige lijst van voorwaarden waar scholen moeten aan voldoen om aanspraak te maken voor subsidies. Deze lijst lijkt me uit logische voorwaarden te bestaan en heb hier geen bijkomende opmerkingen over.

De subsidie zelf bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel bedraagt 2000 euro, het variabele deel bestaat uit schijven met een bedrag per aantal leerlingen. Dit bedrag is dalende naargelang de schaal van de school.

Mijn vraag is of het vaste deel van de subsidie niet zorgt voor een oversubsidiering van kleine scholen of alleszins een scheeftrekking ten opzichte van grotere scholen. Zeker als je ook het variabel deel meerekent. Wat is de motivering voor deze keuze?

Het is uiteraard belangrijk dat de aanwending en de voorwaarden aan controle worden gericht. Er gebeuren steekproeven om dit te controleren. Mijn vraag hierbij is over hoeveel steekproeven het hier gaat (in totaal van het aantal scholen) en of dat elke school om een aantal jaar sowieso wordt gecontroleerd? Daarnaast vraag ik me af wat de resultaten zijn van deze controles uit het verleden.

Met vriendelijke groeten,

Thomas Goorden (in opdracht van Dries)

deelnemers van de Burgerraad Antwerpen

2017_GR_00080: Ronde van Vlaanderen - feedback vanuit de Burgerraad

(gemeenteraadscommissie publiek domein, sport, diamant, markten, foren en personeel)

Geachte schepen Van Campenhout,

In het kader van de Burgerraad Antwerpen die vandaag plaatsvond naar aanleiding van de Gemeenteraad op 20 februari, had ik graag met u enkele vragen gedeeld betreffende het ontwerpbesluit ivm de Ronde van Vlaanderen:

Een eerste vraag is of er een manier is voorzien om een ‘rechtstreekse economische return’ waarvan sprake in de argumentatie te kwantificeren. Met andere woorden: weten we eigenlijk wat dit écht opbrengt en/of zal dit gemeten worden? Daarnaast lijkt het dat er geen analyse is gemaakt betreffende de impact op de mobiliteit in de Stad Antwerpen tijdens de Ronde van Vlaanderen? Wat voor effect heeft zo’n doortocht van wielertoeristen (op zaterdag) en de wedstrijd op zondag voor de algemene doorstroming? Gerelateerd daaraan wordt er gesproken over duurzame verplaatsingen, maar enkel over de promotie daarvan. Kunnen er geen concrete ingrepen voorzien worden zoals meer openbaar vervoer of extra ingelegde bussen/trams vanop randparkings om de hoeveelheid autoverkeer in de binnenstad te verminderen?

In het dossier is er regelmatig spraken van VIP zones. Kan de beperking op de grootte van deze VIP zone - zoals vermeld in de overeenkomst - in zowel oppervlakte als aantal aanwezigen gekwantificieerd worden? Er is ook sprake van 80 VIP kaarten voor de Stad Antwerpen, en een aantal andere mooie arrengementen. Hoe en onder wie zullen deze tickets en arrangementen verdeeld worden? En wat is de equivalente (financiële) waarde van zulke tickets?

Met oprechte groeten,

Thomas Goorden

deelnemer aan de Burgerraad Antwerpen